Strona główna: konferencja kaliska 2019

Kontakty artystyczne między blokami politycznymi
po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej:
sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa

Aleksander Kobzdej:
Czy nie wydaje się Tobie, że starając się kierować swoim losem jesteś równocześnie produktem swojej biografii? Że jesteś równocześnie Tworem historii i jej ogniwem?
Za: „Aleksander Kobzdej 1920-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci)”,
Warszawa, listopad 1992, s. 31.

Organizatorzy: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Iwona Barańska

Komitet Naukowy:
Prof. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Piotr Łuszczykiewicz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM)
Prof. Jerzy Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Prof. Olimpia Mitric (Universiytet w Suczawie)
Prof. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa)
Prof. Krzysztof Walczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

Projekt logotypu: Michał Bugzel, z wykorzystaniem motywu z twórczości Tadeusza Kulisiewicza. Organizatorzy dziękują paniom Agnieszce Cieślińskiej-Kaweckiej, prezes Zarządu Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie oraz Sylwii Kucharskiej, dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu za użyczenie fragmentu rysunku Tadeusza Kulisiewicza, który został wykorzystany w logotypie.
Miejsce obrad: Kalisz, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data: 18-19 października 2019
Języki obrad: polski, angielski lub niemiecki

Założenia programowe

Na mocy postanowień w Jałcie część Europy, geograficznie bliższa Związkowi Radzieckiemu, stała się zależna od polityki Kremla. Zwierzchnictwu „Wielkiego Brata” została poddana Polska w nowych granicach, wschodnia część Niemiec (NRD), Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia, Węgry, Bułgaria i Albania. Traumatyczna zmiana polityczna wywołała głębokie przemiany gospodarcze, społeczne i kulturowe. Po latach Piotr Piotrowski w swojej klasycznej już dzisiaj pracy Awangarda w cieniu Jałty pytał przekornie: Czym jest w zasadzie Europa Środkowo-Wschodnia? Czy jest czymś rzeczywistym, czy też fantasmagoryczną projekcją? Czy jest czymś „innym” wobec kultury europejskiej? Zapewne stanowi ona konstrukcję polityczną,
której częścią jest jednak historycznie ukształtowana Europa Środkowa, a jej tradycji nie
sposób ominąć w tej [dotyczącej sztuki] dyskusji. Dla tego samego badacza dzieło sztuki nie jest autonomiczną konstrukcją formy artystycznej, lecz dynamiczną strukturą uwikłaną w rozmaite mechanizmy władzy, procesy społeczne i napięcia polityczne wielu powojennych przełomów (tegoż, Znaczenia modernizmu). Kim wobec tego jest twórca dzieła, w którego strukturze odbijają się rozmaite mechanizmy władzy? Czy to on sam pisze własną biografię, czy też jest ona efektem mechanizmów społecznych i procesów politycznych, dla których sztuka staje się narzędziem, a obiekty artystyczne – artefaktami potrzebnymi politykom? Czy biografię artysty w okresie powojennym w Europie Środkowo-Wschodniej „zabiera wielka historia”, a twórca staje się zakładnikiem własnego dzieła? Czy możliwa jest ocena jego spuścizny bez czytania politycznych kontekstów i zależności? Artystyczna biografia Tadeusza Kulisiewicza (1899-1988), urodzonego w Kaliszu rysownika i grafika, otwiera szerokie pole badawczej eksploracji tych zagadnień i splotów.

PEŁEN TEKST CALL FOR PAPERS


Artistic contacts between political blocs after World War II
in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda

Aleksander Kobzdej:
Don’t you think that by trying to direct your fate, you are, at the same time, a product of your own biography? That you are simultaneously the fruit of your history, as well as its component?
“Aleksander Kobzdej 1920-1972 (wystawa w 20-lecie śmierci)”,
Warszawa, November 1992, p. 31.

Organisers: The Faculty of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University in Kalisz / Kalisz Society of Friends of Sciences

Scientific Committee of the Conference:
Prof. Lechosław Lameński (Catholic University of Lublin)
Prof. Piotr Łuszczykiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Prof. Jerzy Malinowski (Nicolas Copernicus University in Toruń)
Prof. Olimpia Mitric (University of Sucaeva)
Prof. Beate Störtkuhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa)
Prof. Krzysztof Walczak (Kalisz Society of Friends of Sciences)

Conference logo designer: Michał Bugzel, based on a motif from the art of Tadeusz Kulisiewicz. The organisers of the conference would like to thank Agnieszka Cieślińska-Kawecka, the president of the board of Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie (Tadeusz Kulisiewicz Scholarships and Prizes Foundation in Warsaw) and Sylwia Kucharska, the Director of the Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (District Museum in Kalisz) for providing the fragment of the work
of Tadeusz Kulisiewicz used in the logo design.
Location: Kalisz, The Faculty of Pedagogy and Fine Arts – Adam Mickiewicz University
Date: 18-19 October, 2019

Symposium languages: Polish, English or German (bilingual abstracts are to be included)

Conference Programme Assumptions
The resolutions of the Yalta Conference left the part of Europe that was geographically closer to the Soviet Union under the control of Kremlin’s politics. The „Big Brother’s” oversight stretched over Poland in its new borders, East Germany (GDR), Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Bulgaria and Albania. This traumatic political change led to far-reaching economic, social and cultural transformations. Years later, Piotr Piotrowski, in his now classic work „In the Shadow of Yalta: Art and the Avant-garde in Eastern Europe” asked, as if defiantly: is there, in fact, such a thing as Eastern Europe? Is it something real or just a phantasmagoric projection? Does its culture function as something ‘other’ than European culture? Certainly, Eastern Europe has been a political construction which in part contains the contours of the historically determined Central Europe, and its tradition is vital to this discussion [about art]. For this scholar, „the work of art is not approached as an autonomous aesthetic form, but rather as a dynamic structure involved in various relations of power, social processes, and political tensions of the post-war years. (id., Meanings of Modernism). Who is then the author whose work’s structure reveals „ various relations of power”? Is he writing his own biography, or is it an outcome of social mechanisms and political processes that utilise art as a tool for its own purposes, and are his works of art actually artefacts designed to serve politicians? Is the biography of an artist in East-Central Europe of the post-war era
„swept away by the great history” and does the author become a hostage of his own
creation? Is it possible to evaluate his heritage without reading into the political context and political ties? The artistic biography of Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988), a draughtsman and graphic artist born in Kalisz, presents a tremendous opportunity for scientific exploration of these complex issues.

FULL CFP HERE

* CFP translation from Polish into English – Natalia Gralka.