Welcome to the KaliszConference2019 website! /
Witamy na stronie internetowej Konferencji Kaliskiej 2019!

International Scientific Conference in Kalisz (18-19th October, 2019)

Artistic contacts between political blocs after World War II
in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda

Międzynarodowa konferencja naukowa w Kaliszu (18-19 października 2019 roku)

Kontakty artystyczne między blokami politycznymi
po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej:
sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa

 

By clicking “MENU” tab you will easily navigate through this website. / Klikając w “MENU” znajdą Państwo łatwo poszczególne działy informacyjne.

Kalisz_2019_Programme_Program

Kalisz 2019 Konferencja CFP